نامه: ماجرای یک نامه که دو زندگی را تغییر داد

نویسنده کتاب: کیتلین الیفایرنکا, مارتین گاندا, لیز ولش

ناشر: اطراف

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۸

تعداد صفحات: ۳۲۰

شابک: ۹۷۸۶۲۲۶۱۹۴۰۳۷

تهیه این کتاب