مسافرت به ارمنستان و ایران

نویسنده کتاب: پ ا ژوبر

مترجم کتاب: محمودمصاحب

ناشر: علمی و فرهنگی

نوبت چاپ: ۲ سال چاپ: ۱۳۹۵

تعداد صفحات: ۳۴۶

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۲۱۹۰۲۳

تهیه این کتاب