کانال های توزیع درک و مدیریت کانال بازار

نویسنده کتاب: جولیان دنت

مترجم کتاب: دکتر احمد روستا، مهرناز اخوت

ناشر: سازمان مدیریت صنعتی

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۱

شابک: ٩٧٨٩٦٤٨٨٩٦٩٦١

تهیه این کتاب