مدیریت تبلیغات بازاریابی - روش ها و راهبردها

مترجم کتاب: حمیدرضا بیرانوند

ناشر: سازمان مدیریت صنعتی

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۸۸

شابک: ٩٧٨٩٦٤٨٨٩٦٤٥٩

تهیه این کتاب