مدیریت بهره وری و کیفیت

نویسنده کتاب: اکبر عالم تبریز-حسین شادفر

ناشر: سازمان مدیریت صنعتی

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۱

شابک: ٩٧٨٦٠٠٢٧٥٠٢٣٥

تهیه این کتاب