مدیریت استراتیژیک تدوین، پیاده سازی و کنترل

نویسنده کتاب: جان ای.پیرس، ریچاردبی.رابینسون

مترجم کتاب: محمدحسین بیرامی

ناشر: سازمان مدیریت صنعتی

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۲

تعداد صفحات: ۷۱۲

تهیه این کتاب