مدل تعالی EFQM: ویرایش 2013

نویسنده کتاب: محمئجعفر

مترجم کتاب: علی تقی زاده هراتی، علی خلیلو، آیسان خلیلو

ناشر: سازمان مدیریت صنعتی

نوبت چاپ: ۳ سال چاپ: ۱۳۹۵

تعداد صفحات: ۱۶۰

شابک: ٩٧٨٦٠٠٢٧٥١٠٤١

تهیه این کتاب