مبانی جامع و پیشرفته مدیریت تولید و عملیات در سازمانهای تولید و خدماتی - جلد دوم

نویسنده کتاب: سیدمحمد سیدحسینی، محمدسعید صفاکیش

ناشر: سازمان مدیریت صنعتی

نوبت چاپ: ۳ سال چاپ: ۱۳۹۸

شابک: ٩٧٨٩٦٤٨٨٩٦٠٥٣

تهیه این کتاب