مبانی تئوریک اسلام: گزیده مقالات دانشنامه اسلام

نویسنده کتاب: سعید سبزیان, انسیه لرستانی

ناشر: آدنا

نوبت چاپ: ۲ سال چاپ: ۱۳۹۲

تعداد صفحات: ۳۷۰

شابک: ۹۷۸۹۶۴۲۸۶۶۱۹۹

تهیه این کتاب