قصه های خوب برای بچه های خوب (قصه های گلستان و ملستان)

نویسنده کتاب: مهدی آذر یزدی

ناشر: امیر کبیر

تهیه این کتاب