قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب (قصه‌های قرآن)

نویسنده کتاب: مهدی آذر یزدی

ناشر: امیر کبیر

تهیه این کتاب