قربانی دیگرانیم و جلاد خویش

نویسنده کتاب: گی کورنو

مترجم کتاب: زهرا وثوق

ناشر: مکتوب

نوبت چاپ: ۷ سال چاپ: ۱۳۹۸

تعداد صفحات: ۳۲۲

تهیه این کتاب