قدرت، دانش و مشروعیت در اسلام (دوره میانه)

نویسنده کتاب: داوود فیرحی

ناشر: نی

نوبت چاپ: ۱۲ سال چاپ: ۱۳۹۶

تعداد صفحات: ۳۷۶

تهیه این کتاب