فروش موثر: راهکارهای موفقیت فروش و خدمات پس از فروش

مترجم کتاب: احمد روستا- فرزاد ترکمانی-آیلار زرگری پو

ناشر: سازمان مدیریت صنعتی

نوبت چاپ: ۲ سال چاپ: ۱۳۹۶

شابک: ٩٧٨٦٠٠٢٧٥٠٠٢٠

تهیه این کتاب