فرهنگ نامه حیات وحش ایران - مهره داران

نویسنده کتاب: مهرگان ابراهیمی, فاطمه حسینی زوارئی, مهدی رجبی زاده, هانیه غفاری, ملیکا قلیچ پور, اصغر مبارکی, امید مظفری, باقر نظامی

ناشر: طلایی

تهیه این کتاب