فرهنگ نامه بدن انسان – راهنمای مصور ساختمان، کارکرد و بیماری های بدن انسان

نویسنده کتاب: استیو پارکر

مترجم کتاب: احمد مختاریان

ناشر: طلایی

شابک: ۹۷۸۶۰۰۶۲۲۹۰۶۵

تهیه این کتاب