فرانکلین و دوستانش به موزه می‌روند – مجموعه‌ی فرانکلین

نویسنده کتاب: پالت بورژوا

مترجم کتاب: شهره هاشمی

ناشر: آبادیران

تهیه این کتاب