فراسوی زنجیرهای پندار

نویسنده کتاب: اریک فروم

مترجم کتاب: بهزاد برکت

ناشر: مروارید

نوبت چاپ: ۹ سال چاپ: ۱۳۹۸

تعداد صفحات: ۱۹۹

تهیه این کتاب