غول مهربان صحرا

نویسنده کتاب: ب‍ارب‍ارا ب‍اش‌

مترجم کتاب: نسرین وکیلی

ناشر: مبتکران

تهیه این کتاب