عقلانیت و آزادی

نویسنده کتاب: آمار تیاسن

مترجم کتاب: وحید محمودی | سید علیرضا بهشتی

ناشر: نشر نی

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۸

تعداد صفحات: ۷۱۲

شابک: ۹۷۸۶۲۲۰۶۰۲۵۲۱

تهیه این کتاب