کسب و کار بین المللی در عصر رقابت جهانی

مترجم کتاب: محمدحسین حکیمیان

ناشر: سازمان مدیریت صنعتی

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۸۴

شابک: ٩٧٨٩٦٥١١٢٦٥٩٨

تهیه این کتاب