طرح واره درمانی (راهنمای ویژه متخصصان روان شناسی بالینی)

نویسنده کتاب: مژگان صلواتی یزدان دوست

ناشر: دانژه

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۴

تعداد صفحات: ۲۴۲

شابک: ۹۷۸۶۰۰۵۵۱۰۳۹۳

تهیه این کتاب