طراحی و توسعه محصول

نویسنده کتاب: استیون اپتیکر

مترجم کتاب: علی اصغر توفیق

ناشر: سازمان مدیریت صنعتی

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۱

شابک: ٩٧٨٦٠٠٢٧٥٠١١٢

تهیه این کتاب