صد سال تنهایی

نویسنده کتاب: گابریل گارسیا مارکز

مترجم کتاب: بهمن فرزانه

ناشر: امیرکبیر

نوبت چاپ: ۱۴ سال چاپ: ۱۳۹۷

تعداد صفحات: ۴۰۸

شابک: ۹۷۸۹۶۴۰۰۱۳۸۳۰

تهیه این کتاب