شهر فرنگ اروپا: چکیده‌ای از پیدا و پنهان تاریخ قرن بیستم

نویسنده کتاب: پاتریک اوئورژدنیک

مترجم کتاب: خشایار دیهیمی

ناشر: ماهی

نوبت چاپ: ۴ سال چاپ: ۱۳۹۷

تعداد صفحات: ۱۲۰

تهیه این کتاب