شاه دزد

نویسنده کتاب: کورنلیا فونکه

مترجم کتاب: مهرداد مهدویان . برگردان از آلمانی. الیور لاش

ناشر: انتشارات موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان

تهیه این کتاب