شاهزاده شیر و راز گل سرخ

نویسنده کتاب: دناجو ناپلی

مترجم کتاب: حسین ابراهیمی (الوند)

ناشر: پیدایش

شابک: ۹۷۸۹۶۴۳۴۹۱۶۹۷

تهیه این کتاب