سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001

مترجم کتاب: اکبر شاه کرمی- فرامرز شاه محمدی

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۲

تهیه این کتاب