سه روز به آخر دریا

نویسنده کتاب: نازیلا ناظمی

ناشر: اطراف

نوبت چاپ: ۴ سال چاپ: ۱۳۹۸

تعداد صفحات: ۱۵۰

شابک: ‭۹۷۸-۶۲۲-۶۱۹۴-۱۱-۲‬

تهیه این کتاب