پسری که دور دنیا را رکاب زد (۱) – سفر به اروپا و آفریقا

نویسنده کتاب: الستر هامفریز

مترجم کتاب: لیدا هادی

ناشر: اطراف

نوبت چاپ: ۸ سال چاپ:

تعداد صفحات: ۱۲۶

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۹۹۷۷۰-۶-۲

تهیه این کتاب