پسری که دور دنیا را رکاب زد (۲) – سفر به آمریکا

نویسنده کتاب: الستر هامفریز

مترجم کتاب: لیدا هادی

ناشر: اطراف

نوبت چاپ: ۸ سال چاپ: ۱۳۹۹

تعداد صفحات: ۱۳۴

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۹۹۲۲۴-۱-۵

تهیه این کتاب