زنجیره تأمین در انقلاب صنعتی چهارم: از قفسه‌های انبار تا گسترش در جهان

نویسنده کتاب: آلسدایر جیل‌کرافت

مترجم کتاب: احمد جعفرنژاد، رامین ناجیزاده، رضا کریمی

ناشر: سازمان مدیریت صنعتی

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۸

شابک: ٩٧٨٦٠٠٢٧٥١٤٩٢

تهیه این کتاب