روزی که مخصوص آقا قورباغه بود

نویسنده کتاب: ماکس ولتهاوس

مترجم کتاب: سید مهدی میراسماعیلی

ناشر: سروش

تهیه این کتاب