روزی که رفتیم سفر!

نویسنده کتاب: فانی جولی

مترجم کتاب: نسرین گلدار

ناشر: با فرزندان

تهیه این کتاب