رهبری سازمانی در انقلاب صنعتی چهارم

نویسنده کتاب: پیتر اسمیت، جان پوردهناد

مترجم کتاب: قاسم تقیزاده، سید مجید ابن‌الرضا، یونس نظری

ناشر: سازمان مدیریت صنعتی

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۷

شابک: ٩٧٨٦٠٠٢٧٥١٤٤٧

تهیه این کتاب