دونده هزارتو

نویسنده کتاب: جیمز دشنر

مترجم کتاب: آیدا کشوری

ناشر: باژ

تعداد صفحات: ۴۴۰

تهیه این کتاب