خواهری برای خرگوش کوچولو

نویسنده کتاب: روترات سوزانه برنر

مترجم کتاب: مریم اخگری

ناشر: موسسه تاریخ ادبیات کودکان

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۶

تهیه این کتاب