خطاناپذیرسازی فرآیندها (پوکایوکه)

نویسنده کتاب: دکتر جعفر رزمی(دانشیار دانشگاه تهران)، مهندس سعید کرباسیان

ناشر: سازمان مدیریت صنعتی

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۰

تعداد صفحات: ۲۳۰

تهیه این کتاب