حقه بازی های کارلسون - ماجراهای کارلسون پشت بومی ۱

نویسنده کتاب: آسترید لیندگرن

مترجم کتاب: امیلی امرایی

ناشر: هوپا

تهیه این کتاب