حرفه‌ای مصاحبه کنید

نویسنده کتاب: اکبر عیدی، عماد فراهانیف صفورا فخرآذری

ناشر: سازمان مدیریت صنعتی

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۸

شابک: ٩٧٨٦٠٠٢٧٥١٥٢٢

تهیه این کتاب