جین ایر

نویسنده کتاب: شارلوت برونته

مترجم کتاب: رضا رضایی

ناشر: نی

نوبت چاپ: ۱۱ سال چاپ: ۱۳۹۷

تعداد صفحات: ۶۶۴

شابک: ۹۷۸۹۶۴۱۸۵۱۵۴۷

تهیه این کتاب