جوهره مدیریت استراتژیک

نویسنده کتاب: کتسوهیکو شیمیزو

مترجم کتاب: منوچهر انصاری، مسلم شیروانی ناغانی

ناشر: سازمان مدیریت صنعتی

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۶

شابک: ٩٧٨٦٠٠٢٧٥١٣١٧

تهیه این کتاب