جودی انجمن مخفی تشکیل می‌دهد

نویسنده کتاب: مگان مک دونالد

مترجم کتاب: محبوبه نجف خانی

ناشر: انتشارات موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان

تهیه این کتاب