جانستان کابلستان: روایت سفر به افغانستان

نویسنده کتاب: رضا امیرخانی

ناشر: افق

نوبت چاپ: ۱۰ سال چاپ: ۱۳۹۷

تعداد صفحات: ۳۵۲

تهیه این کتاب