توسعه مهارتهای مدیران: مواردی که مدیران بزرگ می‌دانند و به آن عمل می‌کنند

نویسنده کتاب: تیموتی‌نی بالدوین, رابرت‌اس روبین

مترجم کتاب: سیدمهدی الوانی

ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی

نوبت چاپ: ۶ سال چاپ: ۱۳۹۷

تعداد صفحات: ۴۳۴

تهیه این کتاب