تن بارگی در عصر صفویه

نویسنده کتاب: زهره روحی

ناشر: انسان شناسی

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۸

تعداد صفحات: ۱۶۵

تهیه این کتاب