تفکر سیستمی مدیریت آشفتگی و پیچیدگی

نویسنده کتاب: جمشید قراجه داغی

ناشر: سازمان مدیریت صنعتی

نوبت چاپ: ۳ سال چاپ: ۱۳۹۶

شابک: ٩٧٨٦٠٠٢٧٥١٠٧٢

تهیه این کتاب