تصمیم‌گیری و تحقیق عملیات در مدیریت

نویسنده کتاب: محمدجواد اصغرپور

ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ

نوبت چاپ: ۱۳ سال چاپ: ۱۳۹۵

تعداد صفحات: ۴۰۰

تهیه این کتاب