تحریم و اختلال در زنجیره تأمین

نویسنده کتاب: سیدحسام‌الدین ذگردی، هدی داورزنی

ناشر: سازمان مدیریت صنعتی

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۰

شابک: ٩٧٨٩٦٤٨٨٩٦٧٥٦

تهیه این کتاب