اصول طب داخلی هاریسون2018.بیماری های غددومتابولیسم

نویسنده کتاب: جیمسون.فوسی

مترجم کتاب: زهره مقسومی.فرزان

ناشر: ارجمند

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۸

تعداد صفحات: ۶۳۴

شابک: ۹۷۸۶۰۰۲۰۰۹۲۰۳

تهیه این کتاب